(4)
BAS Будівництво. Керування фінансами

BAS Будівництво. Керування фінансами

BAS Будівництво. Керування фінансами

18 000 грн
Рішення "BAS Будівництво. Керування фінансами" призначені для ведення бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах будівельної галузі і дозволяють автоматизувати діяльність підрядника (включаючи роботу автотранспорту) та бюджетування.
Програма включає специфічні галузеві механізми і всю функціональність рішення "BAS Бухгалтерія".
YES
Придбати Поставити питання

Опис


Функціоналі можливості

Програмний продукт «BAS Будівництво. Керування фінансами» включає технологічну платформу і конфігурацію (прикладне рішення) «BAS Будівництво. Керування фінансами». Правила ведення обліку настроєні саме в конфігурації.

«BAS Будівництво. Керування фінансами» призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

«BAS Будівництво. Керування фінансами» забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу «BAS Будівництво. Керування фінансами» включено план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999 р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку і відображення даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. •  Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, який користувач може легко і швидко налаштувати.

 • Ведення обліку діяльності кількох організацій
 • Облік товарно-матеріальних цінностей
 • Складський облік

За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності.

В «BAS Будівництво. Керування фінансами» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються нестачі.

Для кожного складу можна визначити матеріально відповідальну особу. Водночас для одного складу може бути призначено одну відповідальну особу; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна виконати як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

 •  Облік торговельних операцій
 •  Облік комісійної торгівлі
 •  Облік операцій з тарою
 •  Облік банківських і касових операцій
 •  Облік розрахунків з контрагентами
 •  Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
 • Облік виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

 • Облік напівфабрикатів
 • Облік непрямих витрат
 • Облік заробітної плати і кадровий облік
 • Підтримка різних схем оподаткування
 • Облік ПДВ
 • Податковий облік з податку на прибуток
 • Єдиний податок
 • Будівельний модуль

 • Програмний продукт «BAS Будівництво. Керування фінансами» призначений для автоматизації бухгалтерського обліку, фінансового планування, управління фінансовими ресурсами і аналізу фінансово-господарської діяльності підрядних будівельних організацій України. Система розрахована на комплексну автоматизацію завдань фінансової служби підприємства.

  Програмний продукт «BAS Будівництво. Керування фінансами» має наступні функції:

  • бюджетування: формування бюджетів підрядної будівельної організації, їх затвердження і контроль виконання;

  • оперативне управління рухом грошових коштів: планування фінансових потоків, контроль за бюджетом руху грошових коштів, формування та аналіз виконання платіжного календаря в оперативному режимі;

  • управління плануванням фінансових ресурсів будівельної організації через встановлення лімітів бюджетів і контрольованих показників;

  • фінансовий аналіз діяльності підрядної будівельної організації: аналіз відхилень, розрахунок фінансових коефіцієнтів.

  Автоматизовано облік основних операцій підрядника будівельного процесу:

  • Аналіз витрат в розрізі робіт, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій.

  • Облік виконання будівельно-монтажних робіт у розрізі будівництв, об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядників із формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат згідно з формою КБ-3.

  • Облік розрахунків із постачальниками, підрядниками та проектними організаціями в розрізі об'єктів будівництва.

  • Формування планової вартості будівельно-монтажних робіт із можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формуванням уніфікованого акта передачі виконаних будівельних робіт КБ-2.

  • Облік будівельно-монтажних робіт у розрізі об'єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат із відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт із використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3.

  • Облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як за відсотком від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами.

  • Облік прийнятих субпідрядних робіт за об'єктами із можливістю використання прийнятих актів під час передачі робіт замовнику, як передачу субпідрядних робіт.

  • Галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів за матеріально-відповідальними особами, облік спецодягу, спецоснастки, інвентарю та обладнання. Автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю "Картка обліку спецодягу" за формою МБ-2, звітів руху матеріалів, матеріального звіту.

  • Облік взаєморозрахунків із постачальниками, субпідрядниками, покупцями й замовниками з формуванням універсальних Актів звірки.

  • Проведення двосторонніх і тристоронніх актів взаємозаліків за рахунками розрахунків із контрагентами.

  • Внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком 683.

  • Формування актів звірки філій із детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків із філіями тощо.  

  • Завершальні операції періоду

  • Стандартні бухгалтерські звіти

  • Експрес-перевірка обліку

  Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об'єднані в групи:

  • положення облікової політики;

  • аналіз стану бухгалтерського обліку;

  • операції по касі;

  • облік ПДВ;

  • облік виробничих операцій;

  • визначення фінансових результатів.

  • звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

  • предмет контролю;

  • результат перевірки;

  • можливі причини помилок;

  • рекомендації щодо усунення помилок.

  • регламентована звітність

  В «BAS Будівництво. Керування фінансами» включено обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

  Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), за якими відбувається формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

  Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт». Сервіс «FREDO Звіт» надає можливість безпосередньо з конфігурації:

  • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;

  • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;

  • ашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;

  • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;

  • зберегти на електронних носіях;

  • отримувати розшифровку показників звітів «FREDO Звіт» у конфігурації.

  • Сервісні можливості 

  • Пошук даних

  У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або за точною фразою.   

  • Управління доступом до облікових даних

  • Робота з розподіленими інформаційними базами

  • Інтернет-підтримка користувачів

  Користувачі програми можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти думки про використання програми, звернення у відділ технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

  • Автоматичне оновлення конфігурації

  У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

  Придбати Поставити питання

  Комплект поставки
  Програмне рішення BAS надається в електронному вигляді. До складу поставки входять:  

  • дистрибутиви; 
  • набір пін-кодів для активації та реєстрації програми; 
  • документація; 
  • реєстраційна анкета і угода користувача. 

  Особливості ліцензування
  Стандартна поставка програми розрахована на одночасну роботу в програмі 1 користувача. Для розширення кількості одночасних користувачів, потрібно придбати додаткові клієнтські ліцензії. Якщо кількість користувачів більше 10, або наявна велика база, рекомендуємо клієнт-серверний формат роботи.


  Додаткові ліцензії


  BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 9600 грн
  BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 36000 грн
  BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 60000 грн


  Придбати Поставити питання