(0)
KBS. ОБЛІК БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

KBS. ОБЛІК БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

від 12 900 грн

KBS. ОБЛІК БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ - конфігурація є комплексом готових рішень з автоматизації основних розділів бухгалтерського обліку в бюджетних установах України.

КупитИ ЗадатИ ПИТАННЯ


Програма призначена для:

·         одержувачів бюджетних коштів;

·         розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів;

·         органів державної влади;

·         органів місцевого самоврядування;

·         фінансових органів;

·         органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання для установ та організацій, що здійснюють ведення обліку  за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕКІЛЬКОХ ОРГАНІЗАЦІЙ

За допомогою «KBS. Облік бюджетної установи» можна вести бухгалтерський облік господарської діяльності декількох установ, використовуючи для обліку по кожній організації окрему або єдину інформаційну базу.

ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ

Система дозволяє відстежувати актуальне значення кошторисних призначень:

Облік фінансування дає можливість створення документів, вивантаження даних в органи ДКСУ та отримання актуальної звітності на необхідну користувачеві дату.

·         формування кошторису за загальним та спеціальним фондом;

·         формування довідок про внесення змін до кошторису;

·         формування помісячних Планів асигнувань;

·         формування довідок про внесення змін до Планів асигнувань;

·         формування плану використання бюджетних коштів;

·         формування фінансової звітності

Для здійснення повноцінного аналітичного обліку за коштами Спеціального фонду бюджету в програмі передбачено ведення показників доходів і витрат за кодами доходу.

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

В програмі KBS. Облік бюджетної установи реалізовано наступні можливості:

Ведення обліку договорів та додаткових угод , створення актів звірки з дебіторами і кредиторами, здійснення інвентаризації заборгованості за договорами

Створення договорів з постачальниками та покупцями в розрізі Джерел фінансування, Кодів Економічної Класифікації Видатків, та специфікацій

За умови заповнення відповідних позицій в подальшому “на підставі” такого договору можна формувати:

— документи придбання/отримання товарів, робіт та послуг

— юридичні та фінансові зобов’язання

— інші документи, необхідні при роботі з контрагентами       

— вивантаження даних договорів та специфікацій на веб-портал використання публічних коштів Є-Data.     

— створення основних та індивідуальних звітів за договорами, в розрізі договорів, контрагентів, джерел фінансування, та інших аналітичних даних

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Підсистема призначена для відображення різноманітних операцій, пов’язаних з казначейським обліком бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Держказначейства, а також для відображення різноманітних операцій, пов’язаних з обліком готівкових та безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків з підзвітними особами в установі.

РОБОТА З КАЗНАЧЕЙСТВОМ

Для кожного типу операцій передбачено відповідний документ:

Реєстрація зобов’язань:

·         реєстрація (створення) зобов’язання;

·         реєстрація (створення) коригуючого зобов’язання;

·         формування реєстру юридичних зобов’язань;

Реєстрація фінансових зобов’язань:

·         реєстрація (створення) фінансових зобов’язань;

·         реєстрація (створення) коригуючого фінансового зобов’язання;

·         реєстрація (створення) коригуючого фінансового зобов’язання;

ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ ТА СТВОРЕННЯ РЕЄСТРУ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ:

ВЗАЄМОДІЯ З ПЗ «МЕРЕЖА»

Порядок документообігу з обліку зобов’язань та грошових коштів в системі дозволяє повністю виключити використання ПЗ «Мережа» Держказначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на електронні носії здійснюється механізмами «KBS. Облік бюджетної установи» у форматі ПЗ «Мережа» Держказначейства.

ЗВІТНІСТЬ ЗА РОЗДІЛОМ «ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»

У програмі реалізована можливість формування затверджених наказом Міністерства фінансів України №604 від 29.06.2017 наступних карток аналітичного обліку:

·         «Картка аналітичного обліку готівкових операцій»;

·         «Картка аналітичного обліку касових витрат»;

·         «Картка аналітичного обліку капітальних витрат»;

·         «Картка аналітичного обліку фактичних витрат»;

·         «Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам»;

·         «Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань».

ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

В KBS. Облік бюджетної установи облік матеріальних цінностей розділений на такі напрямки:

·         Облік необоротних активів;

·         Облік запасів.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Облік необоротних активів реалізовано відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» від 12 жовтня 2010 року № 1202. В системі є можливість відстеження історії операцій по кожному необоротному активу.

Для кожного типу операції передбачено відповідний документ.

·         Надходження НА — в програмі передбачено можливість створення різних видів надходжень Необоротних активів, та відповідно до обраної операції формує відповідні блоки бухгалтерських проводок, передбачені в Типовій кореспонденції рахунків.

·         Складські операції  включають весь спектр операцій з необоротними активами:

·         Введення в експлуатацію

·         Переміщення

·         Списання

·         Переоцінка

·         Інвентаризація

·         Зміна параметрів НА

·         Зміна складу дорогоцінних металів

·         Комплектація/Розукомплектація НА

·         Нарахування зносу

·         Інвентаризація дорогоцінних металів

·         Індексація НА

ТМЦ

Підсистема призначена для відображення різноманітних операцій, пов’язаних з обліком товарно-матеріальних цінностей в установі.

У системі передбачено:

·         контроль списання залишків запасів;

·         облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ;

·         облік по партіях;

·         налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку;

·         розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції;

·         гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

Для кожного типу операції передбачено відповідний документ.

НАДХОДЖЕННЯ ТМЦ

·         Вхідний рахунок

·         Довіренність

·         Надходження ТМЦ

·         Реєстрація вхідного податкового документу

СКЛАДСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

·         Переміщення

·         Списання

·         Інвентаризація

·         Виробництво

·         Вибуття ТМЦ

 ПІДСИСТЕМА ПОСЛУГИ

Підсистема призначена для відображення різноманітних операцій, пов’язаних з обліком послуг в установі,  отриманих від сторонніх організацій або фізичних осіб  чи наданих установою.

Облік послуг розділено на такі напрямки:

·         отримання послуг

·         надання послуг

Для кожного типу операції передбачено відповідний документ.

ЗВІТНІСТЬ

Звіти відображають синтетичні та аналітичні дані бухгалтерського обліку.

Будь-який звіт може бути сформовано для будь-якої установи за будь-який період часу. Це означає, що конфігурація під час формування стандартних звітів вибирає з відповідного регістру обліку тільки ті проводки, які відповідають вибраним критеріям.

Всі звіти у системі згруповані в єдину підсистему Звітність, яка знаходиться на Панелі розділів. Крім того, в інших підсистемах на панелі навігації також є посилання на звіти, які відображають інформацію тільки цієї підсистемі.

СТАНДАРТНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ

До конфігурації включено стандартні бухгалтерські звіти, призначені для отримання даних по оборотах та залишках рахунків, субконто та проводках у різних розрізах.

У конфігурації доступний такий набір стандартних бухгалтерських звітів: оборотно-сальдова відомість; шахова відомість; оборотно-сальдова відомість по рахунку; обороти рахунку; аналіз рахунку; картка рахунку; обороти між субконто; аналіз субконто; картка субконто; звіт за проводками; зведені проводки; Головна книга.

Група звітів «Регламентована звітність» призначена для формування звітів, форми і порядок подання яких встановлюються різними законодавчими органами, та включає в себе:

·         Місячну та квартальну фінансову звітність;

·         Податкову звітність;

·         Податкову звітність;

·         Первинні податкові документи;

·         Статистична звітність;

·         Інші звіти;

·         Спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера, Картки аналітичного обліку, інше).

РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Програма вирішує наступні задачі:

·         Розрахунок заробітної плати;

·         Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та прирівняних до них осіб;

·         Розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;

·         Розрахунок регламентованих законодавством податків з співробітників і внесків на фонд оплати праці;

·         Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;

·         Управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;

·         Облік кадрів і аналіз кадрового складу;

·         Автоматизація кадрового діловодства.

ДЛЯ РОЗРАХУНКУ Й ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ПРОГРАМІ АВТОМАТИЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ БУХГАЛТЕРІВ З РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:

·         Автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань — від оплати по окладу і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;

·         Гнучке налаштування нарахувань і утримань.

KBS. Облік бюджетної установи забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі видатків установи. Автоматизовано весь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів та відпусток до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні органи.

KBS. Облік бюджетної установи надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий механізм дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи «ковзаючі», і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого — реєструвати лише фактичні дані обліку на основі заповнюваних в підрозділах табелів.

ДЛЯ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В ПРОГРАМІ:

·         Ведуться загальні графіки роботи установи;

·         Формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;

·         Реєструються первинні документи обліку робочого часу — табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати KBS. Облік бюджетної установи готує всі необхідні уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період.

·         Розрахункові листки;

·         Аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти з нарахувань і утримань;

·         Розрахунково-платіжні відомості;

·         Платіжні відомості для отримання грошей через касу;

·         Довідки про суми середнього заробітку;

·         Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати та інші.

·         Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів:

·         Аналіз нарахувань працівників установ;
Аналіз стану взаєморозрахунків із працівниками установи та інші.

РОЗРАХУНОК ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

KBS. Облік бюджетної установи дозволяє в повній мірі автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та прирівняних до них осіб.

У типовому рішенні передбачено специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди та реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям, розрахунок компенсації ПДФО.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В програмі KBS. Облік бюджетної установи в повному обсязі реалізовано розрахунок грошового утримання службовців державних органів управління, а також оплати праці місцевих органів влади.

Типове рішення надає можливість, крім посадових окладів, відповідно до посад, що заміщуються, нараховувати оклад відповідно до присвоєних рангів держслужбовців, а також весь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.

ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ

В KBS. Облік бюджетної установи ведеться наскрізний облік всіх сум нарахувань та утримань в розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Всі аналітичні звіти по заробітній платі (розрахункові листки, відомості, зведені звіти та ін) формуються за джерелами фінансування.

ОБЛІК КАДРІВ І АНАЛІЗ КАДРОВОГО СКЛАДУ

KBS. Облік бюджетної установи припускає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, але й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація. Реєструється також переміщення працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки і відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу за накопиченої інформації про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників установи, рух кадрів, статистика кадрів та інші. У звітності за кадровим складом реалізований облік працівників у розрізі категорій посад, а також використання довільних групувань посад установи.

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

KBS. Облік бюджетної установи підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

РОЗРАХУНОК РЕГЛАМЕНТОВАНИХ ПОДАТКІВ

Програма забезпечує розрахунок регламентованих законодавством податків з співробітників та нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військового збору. При розрахунку виконується автоматичне розбиття податків за джерелами фінансування нарахувань.

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб-одержувачів доходів та видів розрахунку, а також нарахованих податків.

ВИПРАВЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ МИНУЛОГО ПЕРІОДУ

У типовому рішенні передбачена проста і зрозуміла процедура виправлення, яку повинен виконати користувач при виявленні невірно проведеного документа «минулого» періоду. Невірний документ досить просто виправити, нарахувавши правильні суми.

КупитИ ЗадатИ ПИТАННЯ