(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми LIGA 360

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми LIGA 360

ЛІЦЕНЗІЯ 

на використання комп’ютерної програми LIGA 360

1. Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми LIGA 360, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Комп’ютерна програма LIGA 360, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать ЛІЦЕНЗІАРУ. Виключні авторські майнові права належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЛІГА».

1.3.  Доступ до комп’ютерної програми LIGA 360 та ідентифікація в якості правомірного користувача здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну та паролю для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми LIGA 360.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми LIGA 360

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми LIGA 360, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми LIGA 360 будь-яким способом, а також    право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми LIGA 360 будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму  LIGA 360 тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення своєї діяльності, в тому числі для прийняття на власний розсуд управлінських рішень, пов’язаних з його операційною, кадровою, фінансовою, маркетинговою та будь-якою іншою діяльністю, при цьому ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за наслідки прийнятих ЛІЦЕНЗІАТОМ рішень.

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми LIGA 360 ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми LIGA 360 та використовувати її отримувати за її допомогою інформацію та аналітичні дані з метою забезпечення своєї діяльності;

2.2.2. При використанні комп’ютерної програми LIGA 360 ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми LIGA 360;

б) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми LIGA 360 або безпосередній доступ до неї третім особам у тимчасове або постійне користування;

в) поміщати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми LIGA 360, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет;

г) використовувати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми LIGA 360, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах.

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі LIGA 360, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми LIGA 360, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми LIGA 360  в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.5. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми LIGA 360 та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми LIGA 360 в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму LIGA 360 з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.7. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 50 000,00 грн. за кожен факт порушення.

2.8. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальність перед ЛІЦЕНЗІАТОМ та будь-якими третіми особами за повноту та достовірність інформації, відомостей і даних, а також зведених аналітичних даних, які містяться в комп’ютерній програмі LIGA 360 та були отримані ЛІЦЕНЗІАТОМ внаслідок використання комп’ютерної програми LIGA 360.

2.9. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які наслідки або можливі наслідки використання ЛІЦЕНЗІАТОМ інформації, відомостей і даних з комп’ютерної програми LIGA 360. Інформація, відомості та дані, що містяться в комп’ютерній програмі LIGA 360, носять виключно ознайомчий характер та не можуть використовуватись та/або будь-яким чином заміняти та/або підміняти будь-яку офіційну інформацію, аудиторські й експертні висновки, та встановлювати будь-які юридичні факти або обставини, що мають юридичне значення.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми LIGA 360 визначається з моменту активації комп’ютерної програми LIGA 360 і продовжується до закінчення тестового періоду.

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми LIGA 360 припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми LIGA 360):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктом 2.3 цієї Ліцензії;

3.3. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї інформації, отриманої один від іншого та вживати усіх заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок протиправних дій третіх осіб або дії обставин непереборної сили, а так само за розкриття конфіденційної інформації на вимогу компетентного державного органу відповідно до вимог чинного законодавства України.