(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ


1. Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТАна використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, що явля є собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Комп’ютерна програма ЛЗ ЮРИСТ, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІГА ЗАКОН".

1.3. Для ідентифікації ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ кожній комп’ютерній програмі ЛЗ ЮРИСТ присвоюється ліцензійний номер, що відповідає номеру ліцензійної картки, передбаченої пунктом 2.8 цієї Ліцензії.*

1.4. Якщо ЛІЦЕНЗІАТ використовує опцію віддаленого доступу до комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, то його ідентифікація в якості правомірного користувача здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ (зазначається у ліцензійній картці, яку передбачено пунктом 2.8 цієї Ліцензії, і яка не може бути переданою будь-як ій третій особі).**

1.5. 
ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 08.12.2020 р. (№ UA.C.427-20) та дійсний до 08.12.2023 р.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ


2.1.
Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

2.2.
ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму ЛЗ ЮРИСТ тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:
а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ та використовувати її на одному комп’ютері;**
б) встановлювати (інсталювати) та використовувати копії комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ на одному сервері локальної мережі або на окремих комп’ютерах у кількості, яка відповідає конфігурації та комплектації комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, що містяться в Додатку No 1 до Договору про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми, який підписує Ліцензіат;*
в) створити одну копію інстальованої комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ винятково як резервну або архівну копію;*
г) використовувати документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів (доповідей, висновків, коментарів тощо), що призначені для внутрішнього користування і не мають на меті комерційне розповсюдження.
2.2.2. При використанні комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:
а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ;
б) здійснювати деконструювання баз даних комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
в) передавати електронні ключі та/або логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, та/або комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ в цілому або доступ до неї (окремі робочі місця) третім особам у тимчасове або постійне користування та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ;
г) поміщати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;
д) використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ , у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА.
2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі ЛЗ ЮРИСТ, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4.
При використанні документів, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, ЛІЦЕНЗІАТОВІ належить здійснювати відповідне посилання на авторське право ЛІЦЕНЗІАРА.

2.4.1.
У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, однак не мають на меті їх комерційне розповсюдження, розміщується текст посилання такого змісту: "При підготовці використано матеріали комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ".

2.4.2.
У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, які мають на меті пряме або опосередковане їх комерційне розповсюдження, текст посилання має бути письмово узгоджений з ЛІЦЕНЗІАРОМ.

2.5. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.7.
Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму ЛЗ ЮРИСТ з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.8.
Для підтвердження правомірності користування комп’ютерною програмою ЛЗ ЮРИСТ ЛІЦЕНЗІАТУ належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім для ознайомлення оригінальні примірники цієї Ліцензії та договору, додатком до якого вона є, а також ліцензійну картку на комп’ютерну програму ЛЗ ЮРИСТ (окрім випадків, коли використовується оновлена версія, замість попередньої, на яку було видано ліцензійну картку).

2.9.
У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ визначається з моменту активації комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерно ї програми ЛЗ ЮРИСТ припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ):
а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункт у 2.2, а також пунктами 2.3 та 2.4 цієї Ліцензії;
б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, ЛІЦЕНЗІАТ не скориста вся правом на її відновлення.
3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

* — для будь-якої комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ, за винятком комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ у віддаленому доступі;
** — винятково для комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ у віддаленому доступі. ЛІЦЕНЗІАТУ передано логін для комп’ютерної програми ЛЗ ЮРИСТ у віддаленому доступі