(0)
Новости

Новости

10 Березня 2018

Податковий облік цінних паперів: загальні правила

Пропонуємо Вашій увазі матеріал електронного аналітичного щоденника «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН». Видання входить в системи ЛІГА:ЗАКОН. З питань використання видань «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» та «ЮРИСТ & ЗАКОН» чи їх підключення звертайтесь за тел.: (044) 501-3-700.

До порядку оподаткування податком на прибуток операцій із цінними паперами періодично вносять уточнювальні правки. І хоча в 2018 році змін не відбулося, ми вирішили нагадати основні правила податкового обліку будь-яких цінних паперів.

.
Закони, пов’язані з цією статтею, детальні консультації, коментарі податкових органів – все це Ви знайдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Закажите бесплатную презентацию

Коригування фінрезультату

Малоприбуткові платники податку на прибуток (з річним доходом менше як 20 млн грн), які не проводять коригування фінрезультату до оподатковування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на суму різниць, зазначених у ПКУ, відображають операції з цінними паперами винятково на підставі даних бухгалтерського обліку (пп. 134.1.1 ПКУ).

Високоприбуткові платники проводять коригування фінансового результату, передбачені в п. 141.2 ПКУ, зокрема:

1) збільшують фінансовий результат до оподатковування (пп. 141.2.1 ПКУ):

– на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінрезультату до оподатковування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

– на суму від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображеного в складі фінансового результату до оподатковування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БУ або МСФЗ;

2) зменшують фінансовий результат до оподатковування на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінрезультату до оподатковування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БУ або МСФЗ (пп. 141.2.2 ПКУ).

Отже, за рахунок проведених коригувань "бухгалтерський" фінансовий результат від операцій продажу цінних паперів виключають із об'єкта оподатковування.

Одночасно проводять коригування на суму "податкового" фінансового результату. Для цього визначають загальну суму прибутку або збитку від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів, із урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого в попередніх податкових періодах.

При цьому для цілей податкового обліку сам фінансовий результат за кожною операцією продажу або іншого відчуження цінних паперів розраховують за тими самими правилами, що й у бухгалтерському обліку (пп. 141.2.3 ПКУ). На це свого часу звертали увагу й податківці (див., зокрема, лист ДФСУ від 06.12.2016 р. № 26639/6/99-99-15-02-02-15).

Відмінності в правилах ведення податкового та бухгалтерського обліку цінних паперів полягають тільки в порядку перенесення від'ємного загального фінансового результату від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів.

Так, відповідно до пп. 141.2.4 ПКУ якщо за результатами звітного періоду отримано від'ємний загальний фінрезультат від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів із урахуванням суми від'ємного фінрезультату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінрезультату зменшує загальний фінрезультат від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що настають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінрезультату.

Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінрезультат від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій із урахуванням суми від'ємного фінрезультату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінрезультату від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподатковування податкового (звітного) періоду (пп. 141.2.5 ПКУ).

Отже, у ситуації, коли в платника податку немає від'ємного загального фінрезультату від операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів за звітний і попередній період, і немає операцій коригування, передбачених ст. 39 ПКУ, прибуток за операціями з цінними паперами, відображений за даними бухгалтерського обліку, збіжиться з податковим прибутком. Тобто в додатку РІ до р. 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємств будуть рівні показники, відображені в:

– р. 4.2.2 "Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.2 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)" і

– р. 4.1.4 ЦП "Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах) (підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)".

Але! Можливі нюанси, пов'язані з особливим підходом податківців до оподаткування деяких операцій. Наприклад, контролери вважають, що якщо на дату повернення покупцем цінних паперів згідно з додатковим договором відбувся перехід права власності на такі цінні папери, то повернення розглядають як їх відчуження, і за цими операціями здійснюють коригування фінансового результату до оподатковування за загальними правилами, установленими п. 141.2 ПКУ (лист ДФСУ від 23.06.2016 р. № 13807/6/99-99-15-02-02-15). Водночас у бухгалтерському обліку в такому разі зменшується дохід продавця, а не виникає дохід у покупця.

Тим часом положення п. 141.2 ПКУ (норми про коригування й облік окремого фінрезультату) не поширюються на (пп. 141.2.6 ПКУ):

1) операції платників податків із розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі й погашення таких цінних паперів;

2) операції РЕПО, операції з урахування векселів, інші операції з цінними паперами, які відповідно до П(С)БУ визнають кредитними;

3) операції з деривативами.

У зазначених випадках для цілей оподатковування фінансовий результат визначають винятково на підставі бухгалтерського обліку.

Додаток ЦП

Порядок відображення операцій із цінними паперами в обліку з податку на прибуток деталізовано в додатку ЦП до р. 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ.

З форми цього додатка випливає, що розрахунки фінансового результату ведуть окремо за операціями з:

1) акціями, зокрема з акціями корпоративних інвестиційних фондів;

2) облігаціями підприємств, зокрема:

– цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюють шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;

– облігаціями внутрішніх державних позик;

– облігаціями зовнішніх державних позик;

– облігаціями місцевих позик;

– облігаціями міжнародних фінансових організацій;

– іпотечними облігаціями;

3) інвестиційними сертифікатами;

4) сертифікатами фонду операцій із нерухомістю;

5) ощадними (депозитними) сертифікатами;

6) іншими видами цінних паперів.

За кожним видом цих цінних паперів визначають:

– дохід від продажу й інших способів відчуження цінних паперів (р. 01 додатка ЦП);

– витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів (р. 02 додатка ЦП).

При цьому платники податків ураховують суму:

– самостійного коригування доходів відповідно до ст. 39 розд. І ПКУ (р. 01.12 ТЦ додатка ЦП);

– пропорційного коригування доходів відповідно до ст. 39 розд. І ПКУ (р. 01.13 додатка ЦП);

– самостійного коригування витрат відповідно до ст. 39 розд. І ПКУ (р. 02.12 ТЦ додатка ЦП);

– пропорційного коригування витрат відповідно до ст. 39 розд. І ПКУ (р. 02.13 додатка ЦП).

Отриманий результат зменшують також на:

1) від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року (р. 03 додатка ЦП);

2) від'ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах (р. 04 додатка ЦП).

Розрахунок останнього показника викликає запитання. За логікою до цього рядка необхідно внести від'ємний показник р. 4.1.3 РІ "Загальний результат переоцінки цінних паперів" додатка ЦП, відображений у декларації за попередній рік. Але незрозуміло, навіщо було встановлювати такий складний порядок обліку уцінок цінних паперів із "зрушенням на рік". Тому заповнення цього рядка потребує роз'яснень офіційних органів. І зацікавленим особам не завадить отримати щодо цього письмову індивідуальну податкову консультацію на підставі ст. 52 ПКУ.

ПДВ

Відповідно до пп. 196.1.1 ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

– випуску (емісії), розміщення в будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущено в обіг (емітовано) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, ураховуючи інвестиційні й іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи,

– обміну зазначених цінних паперів і корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Податок на доходи нерезидентів

У роз'ясненнях податківці підкреслювали, що отриманий нерезидентом прибуток від здійснення операцій із продажу резиденту України цінних паперів, емітованих нерезидентом, визначено відповідно до НП(С)БУ та МСФЗ, підлягає оподатковуванню за нормами пп. 141.4.2 ПКУ (лист ДФСУ від 26.04.2017 р. № 9013/6/99-99-15-02-02-15, роз'яснення з розділу 102.18 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Під час виплати прибутку на користь нерезидента від здійснення операцій із продажу цінних паперів резидент утримує податок за ставкою 15 %, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору. При цьому прибуток нерезидента від здійснення операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав розраховують згідно з правилами бухгалтерського обліку (лист ДФСУ від 15.11.2016 р. № 24549/6/99-99-15-02-02-15, роз'яснення з розділу 102.18 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Водночас прибуток нерезидента від здійснення операцій із продажу цінних паперів іншому нерезиденту за межами території України не підлягає оподатковуванню відповідно до пп. 141.4.2 ПКУ. Це підтверджують і податківці (роз'яснення з розділу 102.18 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Також на цю тему читайте статті:
  • "Операції з розміщення облігацій: облік у емітента";
  • "Операції з облігаціями: облік в інвестора";
  • "Операції з векселями: податковий і бухгалтерський облік";
  • "Операції з продажу акцій: бухгалтерський облік".

Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН
1. ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.Законодавство, пов’язане з цією статтею,
консультації та коментарі податкових органів –
все це Ви знайдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Система ЛІГА:ЗАКОН беЗКОШТОВНА презентацІя