(8)
BAS Комплексне управління підприємством (БАС КУП)

BAS Комплексне управління підприємством (БАС КУП)

BAS Комплексне управління підприємством (БАС КУП)

50000 грн

Рішення "BAS Комплексне управління підприємством" (БАС КУП) дозволяє забезпечити потреби в автоматизації підприємств різних галузей і видів діяльності. Використання даного рішення буде найбільш ефективним в умовах зростаючого бізнесу малих і середніх підприємств, управлінські процеси
яких вимагають чіткої координації і узгоджених дій декількох виконавців.

YES
Придбати Задати питання

Опис


Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

Управління фінансами:
• Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
• Облік кредитів, депозитів і позик.
• Еквайринг (платіжні карти).
• Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
• Маршрути погодження заявок.
• Інвентаризація кас та банківських рахунків.
• Аналітична звітність з руху грошових коштів.

 Бюджетування:
• Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика.
• Моделювання сценаріїв.
• Підтримка декількох валют.
• Табличні форми введення і коригування.
• Економічний прогноз.
• Аналіз досягнення планових показників.
• Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:
• Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
• Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
• Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
• Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
• Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік
:
• Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
• Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем
актуальності відображення.
• Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
• Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи
з номенклатурного складу документів відвантаження.
• Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів
з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:
• Робота з персональними даними співробітників.
• Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання
уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.
• Організація роботи зі штатним розкладом.
• Робота з договорами підряду.
• Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
• Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці:
погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
• Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо
конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
• Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
• Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі.
• Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі,
управління заборгованістю по співробітниках.
• Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
• Отримання уніфікованих звітних форм.
• Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
• Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної,
так і персоніфікованої.

Управління виробництвом:
• Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.
• Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
• Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
• Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.

Управління витратами і розрахунок собівартості:
• Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах
в натуральному і вартісному вимірі.
• Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
• Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду
в необхідних розрізах.
• Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт,
на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
• Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
• Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.
• Надання даних про структуру собівартості випуску.

Управління продажами:
• Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
• Воронка продажів.
• Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
• Використання регламентованих процесів продажів,
бізнес-процесів управління складними продажами.
• Розширене управління замовленнями клієнтів, типові
та індивідуальні правила продажів, оферти.
• Самообслуговування клієнтів.
• Управління торговими представниками.
• Моніторинг стану процесів продажів.
• Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
• Роздільний облік по партнерах (управлінський облік)
і контрагентах (регламентований облік).
• Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
• Інвентаризація взаєморозрахунків.
• Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
• Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності
за станом взаєморозрахунків.

Управління купівлями:

• Оперативне планування купівель на підставі планів продажів,
планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
• Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
• Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими
номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.
• Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників,
у тому числі приймання на комісію.
• Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
• Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.
• Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів
і замовленнями постачальникам.
• Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками
(до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка
товарів або матеріалів).
• Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів
і зарезервованих ТМЦ на складах.
• Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок,
критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки,
територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування
замовлень для них.
• Складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління складом і запасами:
• Складна ієрархічна структура складів.
• Управління адресним складом.
• Забезпечення та резервування потреб замовлень.
• Визначення та забезпечення страхових запасів.
• Облік багатооборотної тари.
• Управління інвентаризацією товарів.
• Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
• Розрахунок прогнозованого попиту.
• Товари на складах за строками придатності.
• Управління доставкою.
• Товарний календар.

Програмний продукт БАС КУП постачається в електронному вигляді. У комплект поставки входять всі необхідні дистрибутиви, документація, набір пін-кодів, реєстраційна анкета і користувацька угода. Можна придбати основну поставку програмного продукту разом з клієнтськими і серверними ліцензіями.