(0)
KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

від 15 480 грн

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства призначений для автоматизації бухгалтерського обліку комунальних унітарних підприємств: комунального некомерційного підприємства (КНП) або комунального комерційного підприємства (ККП), що здійснюють будь-які види комерційної і некомерційної діяльності: надання послуг, виробництво, тощо, у відповідності до чинного законодавства України та забезпечує складання обов'язкової (регламентованої) звітності.

Придбати Поставити ПИТАННЯ

Програмний продукт дозволяє ведення обліку неприбуткової і комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі та забезпечує вирішення повсякденних завдань, що постають перед бухгалтерською службою комунального унітарного підприємства.

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства містить план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідає вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. У разі необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Найменування

Вартість, грн

Вартість з
01.10.2024

Бухгалтерія комунального підприємства на 1 користувача

15 480

18 000

Бухгалтерія комунального підприємства на 5 користувачів

29 400

45 000

Бухгалтерія комунального підприємства на 10 користувачів

47 400

69 000

Бухгалтерія комунального підприємства на 20 користувачів

75 000

109 500

Бухгалтерія комунального підприємства на 50 користувачів

162 000

237 000

Бухгалтерія комунального підприємства на 100 користувачів

270 000

420 000

Бухгалтерія комунального підприємства на 300 користувачів

754 800

1 200 000

Бухгалтерія комунального підприємства на 500 користувачів

1 210 800

1 950 000ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Фінансовий облік

·         Облік затверджених кошторисних показників за загальним і спеціальним фондами.

·         Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

·         Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.

·         Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.

·         Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.

·         Довільна кількість джерел фінансування.

Облік договорів

·         Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.

·         Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.

·         Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.

·         Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

Облік грошових коштів, зобов’язань

·         Реєстрація взяття зобов’язань.

·         Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.

·         Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.

·         Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.

·         Валютний облік.

·         Розрахунки з підзвітними особами.

·         Облік фінансування та отриманих асигнувань.

·         Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

Облік матеріальних цінностей

Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:

·         Облік необоротних активів.

·         Облік запасів.

Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:

·         Облік у розрізі джерел фінансування.

·         Облік по партіях.

·         Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку окремо.

·         Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.

·         Нарахування зносу.

·         Проведення інвентаризації.

·         Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

·         Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.

·         Ведеться кількісно-сумовий облік.

Облік послуг

·         Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).

·         Надходження послуг від постачальників.

·         Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.

Облік ПДВ

·         Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.

·         Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій. Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.

·         Контроль правильності формування вихідних податкових накладних.

·         Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

·         Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

•         Джерела фінансування;

•         КЕКВ;

•         Контрагент;

•         Договір;

•         Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

Заробітна плата та кадри

·         Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.

·         Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.

·         Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.

·         Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.

·         Облік депонованої заробітної плати.

·         Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні тощо).

·         Розрахунки з ФСС.

·         Облік кадрів та аналіз кадрового складу.

·         Автоматизація кадрового діловодства.

·         Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.

·         Формування довільної звітності з аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.

·         Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.

Звітність

·         Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).

·         Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.

·         Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).

·         Журнал ордери.

·         Спеціалізовані звіти.

·         Фінансова та бюджетна звітність.

·         Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.

Сервісні можливості

·         Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).

·         Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.

·         Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.

·         Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Придбати Поставити ПИТАННЯ