(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми Contractum

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми Contractum

ЛІЦЕНЗІЯ 

на використання комп’ютерної програми Contractum

1. Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми Contractum, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та хмарну систему.

1.2. Комп’ютерна програма Contractum, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать ЛІЦЕНЗІАРУ. Виключні авторські майнові права належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЛІГА».

1.3.  Доступ до комп’ютерної програми Contractum та ідентифікація в якості правомірного користувача здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну та паролю для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми LIGA 360.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми Contractum

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми Contractum, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми Contractum будь-яким способом, а також    право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми Contractum будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму  Contractum тільки як інформаційний ресурс, який дозволяє мінімізувати ризики на всіх етапах роботи з договорами - від отримання вимог замовників до постановки договору на моніторинг та відстеження його виконання. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які наслідки або можливі наслідки використання ЛІЦЕНЗІАТОМ інформації. ЛІЦЕНЗІАТ несе повну відповідальність перед будь-якими третіми особами за наслідки застосування отриманої інформації.

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми Contractum ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми Contractum та використовувати її як інформаційний ресурс, який дозволяє мінімізувати ризики на всіх етапах роботи з договорами - від отримання вимог замовників до постановки договору на моніторинг та відстеження його виконання.

2.2.2. При використанні комп’ютерної програми Contractum ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми Contractum;

б) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми Contractum або безпосередній доступ до неї третім особам у тимчасове або постійне користування.

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі Contractum, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми Contractum.

2.4. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми Contractum  в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.5. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми Contractum та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми Contractum в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму Contractum з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.7. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 50 000,00 грн. за кожен факт порушення.

2.8. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальність перед ЛІЦЕНЗІАТОМ та будь-якими третіми особами за повноту та достовірність інформації, відомостей і даних, що були отримані ЛІЦЕНЗІАТОМ внаслідок використання комп’ютерної програми Contractum.

2.9. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які наслідки або можливі наслідки використання ЛІЦЕНЗІАТОМ інформації, відомостей і даних з комп’ютерної програми CONTRACTUM.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми Contractum визначається з моменту активації комп’ютерної програми Contractum і продовжується до закінчення тестового періоду.

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми Contractum припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми Contractum):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених пунктом 2.2, а також пунктом 2.3 цієї Ліцензії;

3.3. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї інформації, отриманої один від іншого та вживати усіх заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок протиправних дій третіх осіб або дії обставин непереборної сили, а так само за розкриття конфіденційної інформації на вимогу компетентного державного органу відповідно до вимог чинного законодавства України.