(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР

ЛІЦЕНЗІЯ 

на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР


1. Загальні положення


1.1.
Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Комп’ютерна програма ЛЗ БУХГАЛТЕР, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІГА ЗАКОН".

1.3. Для ідентифікації ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР кожній комп’ютерній програмі ЛЗ БУХГАЛТЕР присвоюється ліцензійний номер, що відповідає номеру ліцензійної картки, передбаченої пунктом 2.8 цієї Ліцензії.*

1.4.
Якщо ЛІЦЕНЗІАТ використовує опцію віддаленого доступу до комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, то його ідентифікація в якості правомірного користувача здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР (зазначається у ліцензійній картці, яку передбачено пунктом 2.8 цієї Ліцензії, і яка не може бути переданою будь-якій третій особі).**

1.5. 
ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 08.12.2020 р. (№ UA.C.427-20) та дійсний до 08.12.2023 р.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР


2.1.
Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

2.2.
ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму ЛЗ БУХГАЛТЕР тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:
а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР та використовувати її на одному комп’ютері;**
б) встановлювати (інсталювати) та використовувати копії комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР на одному сервері локальної мережі або на окремих комп’ютерах у кількості, яка відповідає конфігурації та комплектації комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, що містяться в Додатку No 1 до Договору про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми, який підписує Ліцензіат;*
в) створити одну копію інстальованої комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР винятково як резервну або архівну копію;*
г) використовувати документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, для підготовки власних інформ аційних та аналітичних матеріалів (доповідей, висновків, коментарів тощо), що призначені для внутрішнього користування і не мають на меті комерційне розповсюдження.
2.2.2. При використанні комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:
а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР;

б) здійснювати деконструювання баз даних комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

в) передавати електронні ключі та/або логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, та/або комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР в цілому або доступ до неї (окремі робочі місця) третім особам у тимчасове або постійне користування та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР;

г) поміщати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;
д) використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА.
2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі ЛЗ БУХГАЛТЕР, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4.
При використанні документів, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, ЛІЦЕНЗІАТОВІ належить здійснювати відповідне посилання на авторське право ЛІЦЕНЗІАРА.

2.4.1. У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, однак не мають на меті їх комерційне розповсюдження, розміщується текст посилання такого змісту: "При підготовці використано матеріали комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР".

2.4.2.
У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, які мають на меті пряме або опосередковане їх комерційне розповсюдження, текст посилання має бути письмово узгоджений з ЛІЦЕНЗІАРОМ.

2.5. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.7.
Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму ЛЗ БУХГАЛТЕР з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.8.
Для підтвердження правомірності користування комп’ютерною програмою ЛЗ БУХГАЛТЕР ЛІЦЕНЗІАТУ належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім для ознайомлення оригінальні примірники цієї Ліцензії та договору, додатком до якого вона є, а також ліцензійну картку на комп’ютерну програму ЛЗ БУХГАЛТЕР (окрім випадків, коли використовується оновлена версія, замість попередньої, на яку було видано ліцензійну картку).

2.9.
У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмір і 25-кратної вартості ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення3.1.
Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР визначається з моменту активації комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2.
Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР):
а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктами 2.3 та 2.4 цієї Ліцензії;
б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.
3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

*_ для будь-якої комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР, за винятком комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР у віддаленому доступі;
**_ винятково для комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР у віддаленому доступі. ЛІЦЕНЗІАТУ передано логін для комп’ютерної програми ЛЗ БУХГАЛТЕР у віддаленому доступі