(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН

ЛІЦЕНЗІЯ

на використання комп’ютерної програми систем

інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН


1. Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп‘ютерної програми Систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН (далі за текстом – Системи ЛІГА:ЗАКОН), що являють собою спеціалізовані програмні комплекси та інформаційні бази даних.

1.2. Системи, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

1.3. Для ідентифікації ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача Систем ЛІГА:ЗАКОН кожній Системі ЛІГА:ЗАКОН присвоюється ліцензійний номер, що відповідає номеру ліцензійної картки, передбаченої пунктом 2.8 цієї Ліцензії.*

1.4. Якщо ЛІЦЕНЗІАТ використовує опцію віддаленого доступу до Систем ЛІГА:ЗАКОН, то його ідентифікація в якості правомірного користувача здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до Систем ЛІГА:ЗАКОН (зазначається у ліцензійній картці, яку передбачено пунктом 2.8 цієї Ліцензії, і яка не може бути переданою будь-якій третій особі).**

1.5. ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 08.12.2020 р. (№ UA.C.427-20) та дійсний до 08.12.2023 р. 

2. Обсяг прав на використання Систем ЛІГА:ЗАКОН

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання Систем ЛІГА:ЗАКОН, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання Систем будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання Систем ЛІГА:ЗАКОН будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2.2.
ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати Системи ЛІГА:ЗАКОН тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

2.2.1. При використанні Систем ЛІГА:ЗАКОН ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:
а) налаштувати доступ до Систем ЛІГА:ЗАКОН та використовувати їх на одном комп‘ютері;**
б) встановлювати (інсталювати) та використовувати копії Систем ЛІГА:ЗАКОН на одному сервері локальної мережі або на окремих комп’ютерах у кількості, яка відповідає конфігурації та комплектації Систем ЛІГА:ЗАКОН, що містяться в Додатку No 1 до Договору про видачу ліцензій(ії) на використання комп’ютерних(ої) програм(ми), який підписує Ліцензіат;*
в) створити одну копію інстальованої Системи ЛІГА:ЗАКОН винятково як резервну або архівну копію;*
г) використовувати документи, що містяться у складі Систем ЛІГА:ЗАКОН, для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів (доповідей, висновків, коментарів тощо), що призначені для внутрішнього користування і не мають на меті комерційне розповсюдження.
2.2.2. При використанні Систем ЛІГА:ЗАКОН ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:
а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини Систем ЛІГА:ЗАКОН;
б) здійснювати деконструювання баз даних Систем ЛІГА:ЗАКОН з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
в) передавати електронні ключі та/або логіни і паролі доступу до Систем ЛІГА:ЗАКОН, та/або Системи ЛІГА:ЗАКОН в цілому або доступ до них (окремі робочі місця) третім особам у тимчасове або постійне користування та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини Систем ЛІГА:ЗАКОН;
г) поміщати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі Систем ЛІГА:ЗАКОН, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;
д) використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі Систем ЛІГА:ЗАКОН, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА.
2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у Системах ЛІГА:ЗАКОН, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання Систем ЛІГА:ЗАКОН, а також розміщеної у них інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4. При використанні документів, що містяться у складі Систем ЛІГА:ЗАКОН, ЛІЦЕНЗІАТОВІ належить здійснювати відповідне посилання на авторське право ЛІЦЕНЗІАРА.

2.4.1. У тому випадку, коли документи, що містяться у складі Систем ЛІГА:ЗАКОН, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, однак не мають на меті їх комерційне розповсюдження, розміщується текст посилання такого змісту: «При підготовці використано матеріали комп’ютерної програми систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН».

2.4.2. У тому випадку, коли документи, що містяться у складі Систем ЛІГА:ЗАКОН, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, які мають на меті пряме або опосередковане їх комерційне розповсюдження, текст посилання має бути письмово узгоджений з ЛІЦЕНЗІАРОМ.

2.5. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання Систем в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ Систем ЛІГА:ЗАКОН та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання Систем ЛІГА:ЗАКОН в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.7. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на Системи ЛІГА:ЗАКОН з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.8. Для підтвердження право мірності користування Системами ЛІГА:ЗАКОН ЛІЦЕНЗІАТУ належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім для ознайомлення оригінальні примірники цієї Ліцензії та договору, додатком до якого вона є, а також ліцензійну картку на Систему ЛІГА:ЗАКОН (окрім випадків, коли використовується оновлена версія, замість попередньої, на яку було видано ліцензійну картку).

2.9. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання Систем, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

3. Чинність ліцензії та при кінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання Систем ЛІГА:ЗАКОН визначається з моменту активації Систем ЛІГА:ЗАКОН і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання Систем ЛІГА:ЗАКОН припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання Систем ЛІГА:ЗАКОН):
а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктами 2.3 та 2.4 цієї Ліцензії;
б) автоматично, у випадку по рушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензій(ії) на використання комп’ютерних(ої) програм(ми), ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.
3.3. Дія Ліцензії на використання Систем ЛІГА:ЗАКОН автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

* для будь-якої комп‘ютерної програми cистем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, за винятком Систем ЛІГА:ЗАКОН у віддаленому доступі;
** винятково для Систем ЛІГА:ЗАКОН у віддаленому доступі. ЛІЦЕНЗІАТУ передано логін для Систем ЛІГА:ЗАКОН у віддаленому доступі