(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми систем аналізу судових рішень VERDICTUM

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми систем аналізу судових рішень VERDICTUM

ЛІЦЕНЗІЯ

на використання комп’ютерної програми систем аналізу судових рішень VERDICTUM

1. Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп‘ютерної програми Систем аналізу судових рішень VERDICTUM (далі за текстом – Системи VERDICTUM), що являють собою спеціалізовані програмні комплекси та інформаційні бази даних.

1.2. Системи VERDICTUM, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

1.3. Для ідентифікації ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача Систем VERDICTUM кожній Системі VERDICTUM присвоюється ліцензійний номер, що відповідає номеру ліцензійної картки, передбаченої пунктом 2.8 цієї Ліцензії.

1.4. ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 08.12.2020 р. (№ UA.C.427-20) та дійсний до 08.12.2023 р.

2. Обсяг прав на використання Систем VERDICTUM

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання Систем VERDICTUM, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання Систем VERDICTUM будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання Систем VERDICTUM будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати Системи VERDICTUM тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

2.2.1. При використанні Систем VERDICTUM ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:
а) встановлювати (інсталювати), налаштувати доступ та використовувати копії Систем VERDICTUM на одному сервері локальної мережі або на окремих комп’ютерах у кількості, яка відповідає конфігурації та комплектації Систем VERDICTUM, що містяться в Додатку No 1 до Договору про видачу ліцензій(її) на використання комп’ютерних(ої) програм(ми), який підписує Ліцензіат;
б) використовувати документи, що містяться у складі Систем VERDICTUM, для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів (доповідей, висновків, коментарів тощо), що призначені для внутрішнього користування і не мають на меті комерційне розповсюдження.
2.2.2. При використанні Систем VERDICTUM ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:
а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини Систем VERDICTUM;
б) здійснювати деконструювання баз даних Систем VERDICTUM з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
в) передавати електронні ключі та/або Системи VERDICTUM в цілому або доступ до них (окремі робочі місця) третім особам у тимчасове або постійне користування та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини Систем VERDICTUM;
г) поміщати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі Систем, VERDICTUM до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;
д) використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі Систем VERDICTUM, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА.
2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у Системах VERDICTUM, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання Систем VERDICTUM, а також розміщеної у них інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4. При використанні документів, що містяться у складі Систем VERDICTUM, ЛІЦЕНЗІАТОВІ належить здійснювати відповідне посилання на авторське право ЛІЦЕНЗІАРА.

2.4.1.
У тому випадку, коли документи, що містяться у складі Систем VERDICTUM, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, однак не мають на меті їх комерційне розповсюдження, розміщується текст посилання такого змісту: «При підготовці використано матеріали комп’ютерної програми системи VERDICTUM».

2.4.2. У тому випадку, коли документи, що містяться у складі Систем VERDICTUM, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, які мають на меті пряме або опосередковане їх комерційне розповсюдження, текст посилання має бути письмово узгоджений з ЛІЦЕНЗІАРОМ.

2.5.
По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання Систем VERDICTUM в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.6.
Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ Систем VERDICTUM та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання Систем VERDICTUM в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.7. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на Системи VERDICTUM з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.8. Для підтвердження правомірності користування Системами VERDICTUM ЛІЦЕНЗІАТУ належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім для ознайомлення оригінальні примірники цієї Ліцензії та договору, додатком до якого вона є, а також ліцензійну картку на Систему VERDICTUM. (окрім випадків, коли використовується оновлена версія, замість попередньої, на яку було видано ліцензійну картку).

2.9. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання Систем VERDICTUM, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання Систем VERDICTUM визначається з моменту
активації Систем VERDICTUM і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання Систем VERDICTUM припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання Систем VERDICTUM):
а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктами 2.3 та 2.4 цієї Ліцензії;
б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензій(її) на використання комп’ютерних(ої) програм(ми), ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.
3.3. Дія Ліцензії на використання Систем VERDICTUM автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.