(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО


1. Загальні положення


1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2.
Комп’ютерна програма ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІГА ЗАКОН".

1.3. Для ідентифікації ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО кожній комп’ютерній програмі ЛЗ ПІДПРИЄМТВО присвоюється ліцензійний номер, що відповідає номеру ліцензійної картки, передбаченої пунктом 2.8 цієї Ліцензії.*

1.4.
Якщо ЛІЦЕНЗІАТ використовує опцію віддаленого доступу до комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, то його ідентифікація в якості правомірного користувача здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО (зазначається у ліцензійній картці, яку передбачено пунктом 2.8 цієї Ліцензії, і яка не може бути переданою будь-якій третій особі).**

1.5. 
ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 08.12.2020 р. (№ UA.C.427-20) та дійсний до 08.12.2023 р.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО


2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб'єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму ЛЗ ПІДПРИЄМТВО тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

2.2.1. При використанні rомп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:
а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО та використовувати її на одному комп’ютері;**
б) встановлювати (інсталювати) та використовувати копії комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО на одному сервері локальної мережі або на окремих комп’ютерах у кількості, яка відповідає конфігурації та комплектації комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО , що містяться в Додатку No 1 до Договору про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми, який підписує Ліцензіат;*
в) створити одну копію інстальованої комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО винятково як резервну або архівну копію;*
г) використовувати документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів (доповідей, висновків, коментарів тощо), що призначені для внутрішнього користування і не мають на меті комерційне розповсюдження.
2.2.2. При використанні комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:
а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО;
б) здійснювати деконструювання баз даних комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
в) передавати електронні ключі та/або логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, та/або комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО в цілому або доступ до неї (окремі робочі місця) третім особам у тимчасове або постійне користування та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО;
г) поміщати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;
д) використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА.
2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4.
При використанні документів, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, ЛІЦЕНЗІАТОВІ належить здійснювати відповідне посилання на авторське право ЛІЦЕНЗІАРА.

2.4.1.
У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, однак не мають на меті їх комерційне розповсюдження, розміщується текст посилання такого змісту: "При підготовці використано матеріали комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО".

2.4.2.
У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, які мають на меті пряме або опосередковане їх комерційне розповсюдження, текст посилання має бути письмово узгоджений з ЛІЦЕНЗІАРОМ.

2.5.
По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.6.
Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.7.
Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму ЛЗ ПІДПРИЄМТВО з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.8.
Для підтвердження правомірності користування комп’ютерною програмою ЛЗ ПІДПРИЄМТВО ЛІЦЕНЗІАТУ належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім для ознайомлення оригінальні примірники цієї Ліцензії та договору, додатком до якого вона є, а також ліцензійну картку на комп’ютерну програму ЛЗ ПІДПРИЄМТВО (окрім випадків, коли використовується оновлена версія, замість попередньої, на яку було видано ліцензійну картку).

2.9.
У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення


3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО визначається з моменту активації комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2.
Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО):
а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктами 2.3 та 2.4 цієї Ліцензії;
б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.
3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

*_ для будь-якої комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО, за винятком комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО у віддаленому доступі;
**_ винятково для комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО у віддаленому доступі. ЛІЦЕНЗІАТУ передано логін для комп’ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМТВО у віддаленому доступі