(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на CONTR AGENT

ЛІЦЕНЗІЯ на CONTR AGENT

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT

1.Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, як довідкового ресурсу, що являє собою спеціалізований програмний комплекс.

1.2. Комп’ютерна програма CONTR AGENT є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КОНТР-АГЕНТ».
Комп’ютерна програма CONTR AGENT являє собою спеціалізований програмний комплекс, призначений для використання у діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб в якості системи пошуку та обробки інформації.

1.3. Ідентифікація ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми CONTR AGENT здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми CONTR AGENT, який не може бути переданий будь-якій третій особі.

1.4. ЛІЦЕНЗІАТ набуває права на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT як довідкового ресурсу та на власний розсуд може використовувати її для забезпечення своєї діяльності.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми CONTR AGENT будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми CONTR AGENT будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму CONTR AGENT тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення своєї діяльності, в тому числі для прийняття на власний розсуд управлінських рішень, пов’язаних з його операційною, кадровою, фінансовою, маркетинговою та будь-якою іншою діяльністю, при цьому ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за наслідки прийнятих ЛІЦЕНЗІАТОМ рішень.

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми CONTR AGENT ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми CONTR AGENT та використовувати її отримувати за її допомогою інформацію та аналітичні дані з метою забезпечення своєї діяльності;

б) за умови отримання письмової згоди ЛІЦЕНЗІАРА здійснювати відчуження комп’ютерної програми CONTR AGENT.

2.2.2. При використанні комп’ютерної програми CONTR AGENT ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми CONTR AGENT;

б) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми CONTR AGENT або безпосередній доступ до неї третім особам у тимчасове або постійне користування;

в) поміщати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми CONTR AGENT, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет;

г) використовувати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми CONTR AGENT, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах.

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі CONTR AGENT, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.5. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми CONTR AGENT та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми CONTR AGENT в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму CONTR AGENT з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.7. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

2.8. Інформація, яка міститься в комп’ютерній програмі CONTR AGENT є інформацією з офіційних відкритих джерел.

2.9. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальність перед ЛІЦЕНЗІАТОМ та будь-якими третіми особами за повноту та достовірність інформації, відомостей і даних, а також зведених аналітичних даних, які містяться в комп’ютерній програмі CONTR AGENT та були отримані ЛІЦЕНЗІАТОМ внаслідок використання комп’ютерної програми CONTR AGENT. Аналітичні дані, які містяться в комп’ютерній програмі CONTR AGENT, створені на основі інформації з офіційних відкритих джерел, а формування, систематизація, спосіб відображення та побудови зворотних зв’язків між аналітичними даними та іншою інформацією здійснюється за допомогою програмних засобів комп’ютерної програми CONTR AGENT.

2.10. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які наслідки або можливі наслідки використання ЛІЦЕНЗІАТОМ інформації, відомостей і даних з комп’ютерної програми CONTR AGENT. Інформація, відомості та дані, що містяться в комп’ютерній програмі CONTR AGENT, носять виключно ознайомчий характер та не можуть використовуватись та/або будь-яким чином заміняти та/або підміняти будь-яку офіційну інформацію, аудиторські й експертні висновки, та встановлювати будь-які юридичні факти або обставини, що мають юридичне значення.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT визначається з моменту активації комп’ютерної програми CONTR AGENT і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктом 2.3 цієї Ліцензії;

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT, ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми CONTR AGENT автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

3.4. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї інформації, отриманої один від іншого та вживати усіх заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок протиправних дій третіх осіб або дії обставин непереборної сили, а так само за розкриття конфіденційної інформації на вимогу компетентного державного органу відповідно до вимог чинного законодавства України.