(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM

ЛІЦЕНЗІЯ на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM

ЛІЦЕНЗІЯ 

на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM

1.Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM, як довідкового ресурсу, що являє собою спеціалізований програмний комплекс.

1.2. Комп’ютерна програма SEMANTRUM є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЦІОНЕТ».
Комп’ютерна програма SEMANTRUM являє собою спеціалізований програмний комплекс, призначений для використання у діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб в якості системи пошуку та обробки інформації.

1.3. Ідентифікація ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми SEMANTRUM здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми SEMANTRUM, який не може бути переданий будь-якій третій особі.

1.4. ЛІЦЕНЗІАТ набуває права на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM як довідкового ресурсу та на власний розсуд може використовувати її для забезпечення своєї діяльності.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми SEMANTRUM будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми SEMANTRUM будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму SEMANTRUM тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення своєї діяльності, в тому числі для прийняття на власний розсуд управлінських рішень, пов’язаних з його операційною, кадровою, фінансовою, маркетинговою та будь-якою іншою діяльністю, при цьому ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за наслідки прийнятих ЛІЦЕНЗІАТОМ рішень.

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми SEMANTRUM ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми SEMANTRUM та використовувати її отримувати за її допомогою інформацію та аналітичні дані з метою забезпечення своєї діяльності;

б) за умови отримання письмової згоди ЛІЦЕНЗІАРА здійснювати відчуження комп’ютерної програми SEMANTRUM.

2.2.2. При використанні комп’ютерної програми SEMANTRUM ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми SEMANTRUM;

б) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми SEMANTRUM або безпосередній доступ до неї третім особам у тимчасове або постійне користування;

в) поміщати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми SEMANTRUM, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет;

г) використовувати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми SEMANTRUM, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах.

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі SEMANTRUM, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми SEMANTRUM, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.5. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми SEMANTRUM та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми SEMANTRUM в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму SEMANTRUM з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.7. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

2.8. Інформація, яка міститься в комп’ютерній програмі SEMANTRUM є інформацією з відкритих джерел.

2.9. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальність перед ЛІЦЕНЗІАТОМ та будь-якими третіми особами за повноту та достовірність інформації, відомостей і даних, а також зведених аналітичних даних, які містяться в комп’ютерній програмі SEMANTRUM та були отримані ЛІЦЕНЗІАТОМ внаслідок використання комп’ютерної програми SEMANTRUM.

2.10. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які наслідки або можливі наслідки використання ЛІЦЕНЗІАТОМ інформації, відомостей і даних з комп’ютерної програми SEMANTRUM.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM визначається з моменту активації комп’ютерної програми SEMANTRUM і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктом 2.3 цієї Ліцензії;

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM, ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми SEMANTRUM автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

3.4. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї інформації, отриманої один від іншого та вживати усіх заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок протиправних дій третіх осіб або дії обставин непереборної сили, а так само за розкриття конфіденційної інформації на вимогу компетентного державного органу відповідно до вимог чинного законодавства України.