(0)
ЛІЦЕНЗІЯ на Інтерактивна бухгалтерія

ЛІЦЕНЗІЯ на Інтерактивна бухгалтерія

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія

1. Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Комп’ютерна програма Інтерактивна бухгалтерія є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУХГАЛТЕРІЯ».

1.3. Ідентифікація ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, який не може бути переданий будь-якій третій особі.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія будь-яким способом, а також  право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму Інтерактивна бухгалтерія тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія та використовувати її;

б) використовувати документи, що містяться у складі комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів (доповідей, висновків, коментарів тощо), що призначені лише для внутрішнього користування і не мають на меті комерційне розповсюдження.

в) за умови отримання письмової згоди ЛІЦЕНЗІАРА здійснювати відчуження комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія.

2.2.2. При використанні комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія;

б) здійснювати деконструювання баз даних комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

в) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія або безпосередній доступ до неї  третім особам у тимчасове або постійне користування;

г) поміщати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі Інтернет;

д) використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА.

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі Інтерактивна бухгалтерія, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4. При використанні документів, що містяться у складі комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, ЛІЦЕНЗІАТОВІ належить здійснювати відповідне посилання на авторське право ЛІЦЕНЗІАРА.

2.4.1. У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, однак не мають на меті їх комерційне розповсюдження, розміщується текст посилання такого змісту: «При підготовці використано матеріали комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія».

2.4.2. У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, які мають на меті пряме або опосередковане їх комерційне розповсюдження, текст посилання має бути письмово узгоджений з ЛІЦЕНЗІАРОМ.

2.5. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.7. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму Інтерактивна бухгалтерія з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.8. Для підтвердження правомірності користування комп’ютерною програмою Інтерактивна бухгалтерія ЛІЦЕНЗІАТУ належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім для ознайомлення оригінальні примірники цієї Ліцензії та договору, додатком до якого вона є.

2.9. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія визначається з моменту активації комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктами 2.3 та 2.4 цієї Ліцензії;

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія, ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми Інтерактивна бухгалтерія автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.